Ontstaan

De oprichting van het ‘Risicovechtsportplatform Vlaanderen’ vloeit voort uit diverse acties rond risicovechtsporten en gezond sporten van de Vlaamse Overheid.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van die verschillende stappen.

13 juli 2007

Decreet inzake Medisch en Ethisch Verantwoorde Sportbeoefening (MEVS).

2009

Oprichting Expertencommissie Risicovechtsporten – adviesorgaan minister om gezondheidsrisico’s binnen de risicovechtsporten te beperken en hiervoor maatregelen te treffen.

december 2010

Voorstel ‘generieke richtlijnen’ – scheppen duidelijkheid naar risicovechtsportverenigingen over hoe zij kunnen beantwoorden aan het decreet MEVS en vormen een kader waarbinnen de Vlaamse Overheid de verplichtingen van deze sportverenigingen kan nagaan.

december 2011

Rondetafelconferentie rond vechtsporten in Vlaanderen met vertegenwoordigers uit relevante sectoren en beleidsmakers op diverse niveaus – hieruit bleek de noodzaak om de richtlijnen in praktijk te brengen en te werken naar een kwaliteitsverbetering.

2012

Adviesnota ’Naar een risicovechtsportenbeleid in Vlaanderen’ - verduidelijkt de visie van de Expertencommissie op de verdere evolutie naar een medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening binnen de risicovechtsportwereld.

eind 2012

Oprichting ‘Risicovechtsportplatform Vlaanderen’ - in opdracht van de Vlaamse minister van Sport, Philippe Muyters en onder de vleugels van de Vlaamse Sportfederatie vzw. Opvolging in nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

20 december 2013

Decreet inzake gezond en ethisch sporten (GES-decreet).

4 april 2014

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten met inbegrip van de definitie voor risicovechtsporten (de sporten waarbij het toegestaan is bepaalde technieken te gebruiken met de intentie de fysieke of psychische integriteit van de tegenstander te verminderen).
Deze regelgeving vervangt het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening: sommige delen van de nieuwe regelgeving traden in werking op 30 april 2014; andere delen op 1 januari 2015.

10 juni 2016

Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector met de erkenning en subsidiëring van een organisatie voor risicovechtsporten.

27 juni 2016

Oprichting Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw.

28 oktober 2016

Erkenning van de kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten door de Vlaamse Regering. De kwaliteitsstandaard kan beschouwd worden als een leidraad en werkinstrument voor de risicovechtsportorganisaties om hun werking af te toetsen en kwaliteitsvoller te maken.

1 januari 2017

Start werking Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw.

1 januari 2021

Start nieuwe beleidsperiode met de erkenning van Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw als organisatie voor risicovechtsporten.